Titel

Intresseväckare

NYHET

Information om Covid-19 snabbtest, IgM och IgG


Eftersom Covid-19 är en sjukdom som nyligen upptäckts vet vi ännu relativt lite om smittan men kunskaperna ökar succesivt. Dessa antikroppstester är ännu så länge de enda CE-märkta självtester (på kapillärt blod) som finns på marknaden. Alla godkännanden som finns inom EU uppfylls. De används redan flitigt inom sjukvården i Asien.

Information om Covid-19 snabbtest, IgM och IgG
✔️ Diagnostisera Covid-19

Testet kan användas för att diagnostisera Covid-19 oavsett omfattning på symtom i både tidigt och sent skede.

✔️ Snabbt resultat

Testet ger ett snabbt resultat (2-15 minuter).

✔️ Kan utföras på plats

Testet kräver ingen provtransport utan det kan utföras på plats.

✔️ Ingen specialutrustning

Testet kräver ingen specialutrustning, allt följer med i förpackningen.

✔️ Ger utslag på både IgM och IgG

Testet ger utslag på både IgM (tidiga antikroppar) och IgG (långsamma antikroppar).

✔️ Prisvärt

Testet är mycket prisvärt i förhållande till de Covid-19 tester som i dagsläget används i sjukvården.

FAQ

Vanliga frågor och svar


Frågorna är många men här listar vi de vanligaste frågorna.

Är det svårt att göra Covid-19 självtest, IgM och IgG?

Nej det är inte särskilt svårt att själv utföra testet. Det följer med en svensk bruksanvisning
med varje självtest. I denna beskrivs utförligt hur testet skall genomföras och det är förstås
viktigt att man läser igenom och följer denna utförligt.

Vad är Covid-19 självtest, IgM och IgG?

Covid-19 självtest, IgM och IgG självtest är ett antikroppstest för Covid-19 som används för
att kvalitativt mäta IgM och IgG-antikroppar från det nya Coronaviruset. Testet mäter de
antikroppar som kroppen bildar vid Covid-19 smitta.

Kan Covid-19 självtest, IgM och IgG visa fel?
Ja, precis som vid alla självtester kan även detta test visa fel men träffsäkerheten i testet är 90%. Dessa tester mäter antikroppar, IgM och IgG (proteinstrukturer) i blodet och för att få positivt utslag på testet behöver antikroppsnivåer vara relativt höga. Därför kan man inte få ett tillförlitligt svar på testet i ett akut skede utan tidigast 5 dagar efter att man fått inledande symtom. Antikroppstester får ibland kritik för att kunna ge falska negativa svar men för att förstå den kliniska betydelsen av resultaten vid snabbtest som mäter antikroppar måste man noga beakta följande: Mediantiden för inkubation av Covid-19 beräknat utifrån hittills kända fakta från Asien och Europa ligger runt 5 dagar. Specifika IgM-antikroppar mot Covid-19 kan därför påvisas tidigast 5 dagar efter inledande symtom.

För att säkerställa ett korrekt testresultat och inte få ett falskt negativt svar bör därför två snabbtester tas med minst en veckas mellanrum. Första testet tas 5 dagar efter inledande symtom och andra testet 7 dagar efter första testet. Är båda dessa tester negativa är man med stor sannolikhet inte smittad av Covid-19.

Fördelen med att göra antikroppstest är att man kan mäta antikroppar även relativt lång efter genomgången Covid-19 sjukdom (upp till 4 veckor) till skillnad från de gentest som används i sjukvården där man mäter om en person för tillfället är smittad med Covid-19 eller inte.
Varför är det bra att testa sig för Covid-19 antikroppar, IgM och IgG?

För många är det förstås angeläget att veta om man haft Covid-19 smitta eller ej. Då det
stora flertalet av oss inte kommer få möjlighet att testa oss i sjukvården via gentester är
antikroppstest i nuläget den enda möjligheten att mäta om man haft Covid-19.

För personer verksamma i riskyrken ex sjukvårdspersonal eller personal inom äldrevården
kan det även vara mycket bra att veta om man haft Covid-19 då de troligtvis är immuna.
Det skulle innebära att de kan vara lite lugnare och inte behöva inte vara rädda för att bli
infekterade, dessutom sprider de då inte heller smittan vidare inom vården.

Dock är det viktigt att veta att frågan kring framtida skydd mot Covid-19 smitta efter
genomgången infektion sk immunitet ännu inte helt klarlagt.

Grundregeln är därför alltid oavsett om man uppvisar antikroppar för Covid-19 eller ej:

Man skall alltid stanna hemma om man är sjuk och ytterligare två dagar efter att man blivit frisk!

Om man har antikroppar för Covid-19 är man då immun och inte kan bli smittad av Covid- 19 igen?

Dessvärre är inte detta faktum helt klarlagt. Forskare är idag överens om att man efter
genomgången Covid-19 sjukdom har man någon form av immunitet men man vet inte om
detta skydd är livslångt eller relativt kortvarigt.