Covid-19 IgM / IgG Snabbtest

Covid-19 IgM / IgG Snabbtest


Antikroppstest för Covid-19.
Sensibilitet: 96,7%. Specificitet: 98,9%.

Antikroppstest för Covid-19.
Sensibilitet: 96,7%. Specificitet: 98,9%.
LÄS MER
Antikroppstest för Covid-19

Provtagning och resultat – inom 15 minuter


Vårt test har en sensitivitet på 96,7% och en specificitet på 98,9%. Det finns inga snabbtester som har 100% på både sensitivitet och specificitet utan man måste kompromissa på någon av dessa.

Efter våra utvärderingar sedan februari där vi har vägt in både sensitivitet och specificitet så föll valet på det test vi idag erbjuder baserat på prestandan och kombinationen av den höga sensitivitet och specificitet som testet faktiskt håller.

Snabb provtagning

Snabb provtagning

Testet utförs av utbildad vårdpersonal via ett enkelt blodprov från fingret.

Snabbt resultat

Snabbt resultat

Man får resultatet direkt på plats inom 15 minuter. Ingen resväg och ingen väntan.

Tillförlitligt test

Tillförlitligt test

Testerna är CE-märkta, har hög tillförlitlighet och uppfyller svensk medicinteknisk lagstiftning.

Intresserad av att beställa?

Testerna finns i lager för omgående leverans.


BESTÄLL IDAG
NYHET

Information om Covid-19 IgM / IgG Snabbtest


Lifelab erbjuder ett antikroppstest för Covid-19 (IgM och IgG) som är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD). Testet visar om man har antikroppar för Covid-19. Snabbtestet är CE-märkt och därför godkänt för att användas på den Europeiska marknaden. Testet är utvecklat för professionellt bruk och ska utförs av utbildad vårdpersonal.

Testet på Folkhälsomyndighetens lista


Vårt antikroppstest för Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens lista om Serologiska tester. De varumärken vi saluför finns båda på listan. Det rör sig om Singclean Medical och Egens Biotechnology. Läs mer på Folkhälsomyndighetens lista här >>

Information om Covid-19 IgM / IgG Snabbtest
✔️ Professionellt in vitro test (IVD)

Testet är kvalitativt, CE-märkt och därför godkänt för att användas på den Europeiska marknaden.

✔️ Snabbt resultat

Testet ger ett snabbt resultat (2-15 minuter).

✔️ Kan utföras på plats

Testet kräver ingen provtransport utan det kan utföras på plats.

✔️ Ingen specialutrustning

Testet kräver ingen specialutrustning, allt följer med i förpackningen.

✔️ Ger utslag på både IgM och IgG

Testet ger utslag på både IgM (tidiga antikroppar) och IgG (långsamma antikroppar).

✔️ Prisvärt

Testet är mycket prisvärt i förhållande till de Covid-19 tester som i dagsläget används i sjukvården.

Intresserade av att beställa?

Covid-19 snabbtesterna finns i lager för omgående leverans.


BESTÄLL IDAG
identifiera COVID-19

I nuläget kan man identifiera Covid-19 på två sätt:


1, Mäta och diagnostisera arvsmassan (realtids-PCR)

Genom att mäta och diagnostisera arvsmassan av själva coronaviruset. Denna metod används inom sjukvården. Här tar man sekretprov från övre och/eller nedre luftvägar sk sputumprov (upphostat slem) eller med pinne i näsan och svalg.

Dessa tester är nästintill hundraprocentiga men är också kostsamma vilket ofta innebär att man inte kan eller vill testa en stor andel av en befolkning. Att få resultat på ett PCR-test tar lång tid, i akuta fall ett par timmar men vanligtvis ett dygn. Dessa prover är mycket säkra men ger endast svar på om du är sjuk i Covid-19 här och nu men du kan inte se om du var sjuk för tex 3 veckor sedan.

2, Snabbtest COVID-19 (IgM och IgG)

Detta nya professionella in vitro test (IVD) snabbtest ger resultat efter bara 2-15 minuter. Istället för bomullspinnar används en droppe blod som droppas ned i ena änden och färdas via fina fördelade kärl i testkassetten.

Snabbtestet mäter antikroppar, IgM och IgG (proteinstrukturer) i blodet och för att få positivt utslag på testet behöver markörerna vara relativt höga. Därför kan man inte få ett tillförlitligt svar på testet i ett akut skede.

Då det ännu så länge inte finns tillräcklig evidens kring hur snabbt antikroppar bildas vid Covid-19 sjukdom är antikroppstesterna INTE en metod för att identifiera Covid-19 i ett akut skede. Antikroppstester är inte heller en ensam metod för att diagnosticera Covid-19 utan skall i ett akut skede även kombineras med andra lab.tester och anamnes (sjukdomshistoria).

För att säkerställa att man inte får ”falska” negativa resultat på antikroppstestet är det viktigt att ta testet tidigast 14 dagar efter inledande symtom och sedan ett till efter 21 dagar. Om du bara ska ta ett test rekommenderar vi att du väntar 21 dagar efter inledande symtom. Den stora vinsten med antikroppstestet är att du kan följa IgG-antikroppar lång tid efter sjukdom.Oavsett om man har påvisade antikroppar mot Covid-19 eller ej är grundregeln ALLTID folkhälsomyndighetens rekommendationer: ”Är du sjuk skall du stanna hemma tills du är frisk och därefter vänta ytterligare två dygn”.

Hur gör man?

Hur Covid-19 snabbtest utförs


Att utföra testet går snabbt och resultat ser man inom 2 – 15 minuter.

1. Kapillärt blodprov

1. Kapillärt blodprov

Utför ett kapillärt blodprov. Lansett (för stick i fingret medföljer). Använd den medföljande pipetten och applicera en droppe blod i kassetten.

2. Använd buffervätska

2. Använd buffervätska

I testet medföljer en buffervätska. Man ska applicera två droppar av den här buffervätskan på kassetten.

3. Vänta 2-15 minuter

3. Vänta 2-15 minuter

Vänta nu 2-15 minuter. Därefter kan du läsa av resultatet.

PROVSVAR

Att utläsa provsvaret


Inom 2-15 minuter efter att testet är genomfört går det att utläsa resultatet enligt nedan.

Att utläsa provsvaret

Positivt IgM och IgG

Exemplet här visar ett positivt resultat på både IgM (tidiga antikroppar) och IgG (långsamma antikroppar).

Positivt IgG

Exemplet här visar ett positivt resultat på IgG (långsamma antikroppar).

VIDEO

Hur ett Covid-19 snabbtest, IgM och IgG genomförs

Tidningen Göteborgs-Posten besökte oss på kontoret och då passade vi på att demonstrera hur våra antikroppstester för Covid-19 fungerar.
Hur testet fungerar

Hur fungerar testet?


Testet genomförs genom att utbildad vårdpersonal tar ett blodprov, vanligtvis genom ett stick i fingret (kapillärt blodprov). Därefter droppas en bloddroppe i en provbehållare, tillsammans med två droppar av en bufferlösning. Provsvaren kan sedan läsas av inom 15 minuter och det visar då om du har lgM och eller lgG antikroppar för Covid-19.

Immunoglobin M (IgM) är kroppens första antikropp som uppkommer som ett direkt svar på en Covid-19 infektion. Vid virusinfektioner är det allmänt känt att IgM antikroppar utvecklas först, följt av IgG antikroppar som ger kroppen ett långvarigt försvar mot Covid-19.

Detta test skall inte ensamt användas för att diagnostisera Covid-19 utan måste kombineras med fler parametrar så som sjukdomshistoria, klinisk bild och andra laboratorietester. Det är omstritt hur väl kroppen utvecklar ett antikroppssvar (IgM) i det inledande sjukdomsförloppet. Dock är evidensen samstämmig om att IgG antikroppar bildas vid Covid- 19 sjukdom och att dessa kan följas under relativt lång tid efter genomgången sjukdom. Detta är därför den stora fördelen med antikroppstester jämfört med traditionell testning som idag utförs i hälso- och sjukvården (gentypning) där man mäter om någon är sjuk för stunden eller ej.

Vägledning för antikroppspåvisning

Vägledning för antikroppspåvisning av Folkhälsomyndigheten


Vägledningen har utarbetats för att underlätta tillämpningen av den del av Nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 som handlar om antikroppspåvisning. Läs publikationen här >> (PDF)

Intresserade av att beställa?

Testerna finns i lager för omgående leverans.


BESTÄLL IDAG
Frågor och svar

Frågor och svar


Frågorna är många så här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Hur genomförs testet?

Testet genomförs genom att legitimerad vårdpersonal tar ett blodprov, vanligtvis genom ett stick i fingret (kapillärt blodprov). Därefter droppas en bloddroppe i en provbehållare, tillsammans med två droppar av en bufferlösning. 

Provsvaren kan läsas av inom 15 minuter. Det visar om du har lgM och/eller lgG antikroppar. För mer detaljerad beskrivning, se vår svenska och engelska bruksanvisning som medföljer förpackningarna av testerna.

Hur säkert är testet?

Enligt tillverkaren är testets sensitivitet är 96.7% och testets specificitet är 98,9%. 

För att uppnå testets träffsäkerhet är det avgörande att man utför testet i rätt tidpunkt i infektionsförloppet!

För att inte få falska negativa resultat rekommenderar vi starkt att man totalt tar två test, där första testet tas 14 dagar efter inledande symtom och test två tas 21 dagar efter inledande symtom. Att testa vid två tillfällen ökar också träffsäkerheten för testet ännu mer! 

Tar man endast ett test bör man tidigast ta detta 21 dagar efter inledande symtom. 

OBS! Det är viktigt att INTE ta detta antikroppstest i akutfasen av Covid-19 sjukdom dvs under de första dagarna efter inledande symtom. Så tidigt i sjukdomsförloppet har kroppen inte börjat producera antikroppar!

Är Lifelabs antikroppstest CE märkt?

Ja, vårt test är CE-märkt. CE-märkning är en produktmärkning inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (överensstämmelse med EG-direktiven). För att en medicinteknisk produkt skall få säljas i EES-området krävs alltid CE-märkning.

Varför måste testet utföras av legitimerad vårdpersonal?

Därför att testet är ett sk IVD test (in vitro-diagnostik). Detta innebär att testet endast är avsett för professionellt bruk inom hälso- och sjukvården (sjukhus, vårdcentraler, äldreomsorg mm) och företag som har företagshälsovård. Det är viktigt att testet utförs på rätt sätt och att testresultatet tolkas och analyseras korrekt. 

Andra aspekter än bara testresultatet behöver tas med i analysen och rekommendationen framåt. Dessutom är testets CE-märkning endast giltigt om testet utförs av legitimerad vårdpersonal.

Hur vet jag om testet inte har fungerat?

Testkasseten innehåller en kontrollinje (C). Oavsett vilka antikroppar som existerar i provet ska C-linjen gå från att vara blå till röd, för att indikera att provet har förflyttats adekvat genom membranet. Om C-linjen inte ändrar färg indikerar det att testresultatet är ogiltigt. Upprepa isåfall testproceduren med en ny testkassett.

Information om Covid-19

Covid-19 – Coronavirus


Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka. Covid-19 är en ny stam av coronavirus som aldrig hittats hos människor tidigare. Förutom Covid-19 finns det sex andra coronavirus som är kända som kan smitta människor. Två av de tidigare upptäckta coronavirusen känner vi till som SARS och MERS. Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019.

Förutom feber och torrhosta kan detta virus orsaka sämre immunsvar i lungorna, vilket leder till svåra lunginflammation som i vissa fall kan vara livshotande. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. Det är vanligt med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk och ibland även magknip eller diarré. Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Covid-19 är mycket smittsamt och kan överföras genom kroppsvätskor, luft och avföring mm.

Man kan själv undvika att föra Covid-19 vidare genom att ALLTID stanna hemma vid förkylning eller influensasymtom och då smittsamheten är hög för Covid-19 är det är det MYCKET viktigt att stanna hemma tills man är helt frisk och därefter vänta ytterligare två dygn innan man återgår till jobb. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på din arbetsplats, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. Det är även extra viktigt att undvika att träffa andra som som tillhör riskgrupper. Riskgrupperna utgörs av äldre personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom men även diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen.